Notariusz Kraków

Wir sprechen Deutsch Parliamo italiano We speak English On parle français

Wielka Brytania Ukraina Słowacja Rosja Rumunia Portugalia Litwa Włochy Węgry Chorwacja Francja Hiszpania Niemcy Czechy Bułgaria

Usługi

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowania dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żadanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów


Przykładowe czynności notarialne:

 • obrót nieruchomościami:
  umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanowienia odrębnej własności lokalu, hipoteki, służebności, użytkowanie, umowy przedwstępne.
 • prawo spółdzielcze:
  umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność, hipoteki, użytkowanie, obrót ekspektatywą odrębnej własności lokalu, umowy przedwstępne.
 • prawo spółek:
  umowy i akty założycielskie spółek, protokoły zgromadzeń, wzory podpisów.
 • prawo spadkowe:
  testamenty, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, umowy działu spadku, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, umowy zbycia spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu, poświadczenie dziedziczenia.
 • majątkowe stosunki małżeńskie:
  umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków.
 • protokoly zgromadzeń:
  organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych
 • pełnomocnictwa
 • projekty pełnomocnictw - w tym tych, które mają być ustanowione za granicą
 • poświadczenia
  własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu (data pewna), pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.