Notariusz Kraków

Wir sprechen Deutsch Parliamo italiano We speak English On parle français

Wielka Brytania Ukraina Słowacja Rosja Rumunia Portugalia Litwa Włochy Węgry Chorwacja Francja Hiszpania Niemcy Czechy Bułgaria

NOTÁRSKA kancelária – KRAKOV

Notárska kancelária Anna Gąsienica dr hab. Paweł Czubik spółka partnerska [partnerská spoločnosť] zabezpečuje profesionálne služby v oblasti notárskych úkonov pri dodržaní platných právnych predpisov a v súlade so zásadami profesionálnej etiky.

Naša kancelária sa špecializuje na právny styk so zahraničím. Zameriavame sa najmä na stanovenie a úpravu majetkových manželských vzťahov vo vhodnej forme, uskutočňovanie profesionálnych úkonov so zahraničným prvkom v rozsahu prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na území Poľska, realizujeme úkony spojené so závetmi so zahraničným prvkom.

Ctených zákazníkov zo Slovenska upozorňujeme, že právne vzťahy v občianskoprávnom styku sú v značnej miere upravené ustanoveniami zmluvy o právnej pomoci medzi Poľskou republikou a bývalou Československou republikou (ktorej Slovensko je nástupníkom). Táto zmluva jednoznačne určuje príslušné právo pre majetkové manželské vzťahy a príslušné právo v prípade dedenia (nie je možné vybrať právo iné než je určené v ustanoveniach zmluvy).

Táto zmluva určuje takisto príslušné právo pre formu úkonu v poľsko-slovenských vzťahoch. Splnomocnenia na úkony týkajúce sa nehnuteľností musia z formálneho hľadiska spĺňať požiadavky práva miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. To znamená, že plná moc udelená pred notárom na Slovensku, ktorá má slúžiť na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v Poľsku, musí spĺňať požiadavky osobitnej formy poľskej notárskej zápisnice. Aby bolo možné túto formu dodržať, musí slovenský notár v plnej moci udeľovanej v súlade s predpismi slovenského práva pri identifikácii splnomocniteľa dodatočne ho identifikovať nielen uvedením jeho základných osobných údajov (mená, priezvisko, adresa, číslo občianskeho preukazu alebo pasu), ale tiež uvedením mien oboch rodičov (samotné meno otca nestačí – je potrebné uviesť tiež meno matky). Okrem toho je v notárskej zápisnici nevyhnutné uviesť, že: „táto zápisnica bola prečítaná, prijatá a podpísaná“. Bez týchto údajov je plná moc formálne neplatná. Nie je však potrebná konzulárna legalizácia slovenských dokumentov ani ich opatrenie apostillom.

Notár vám poskytne vyčerpávajúce informácie týkajúce sa dokumentov nevyhnutných na vykonanie úkonu (zostavenie notárskej zápisnice), výšky notárskeho poplatku a výšky iných nevyhnutných daní a poplatkov, ktoré je notár zaviazaný vybrať. Za týmto účelom vám odporúčame kontakt s Kanceláriou spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje: e-mailom (tiež prostredníctvom kontaktného formulára v záložke zadaj pytanie) telefonicky alebo osobne.

Notárska kancelária je otvorená v pondelky od 10.00 hod. do 18.00 hod. a od utorka do piatka od 8.30 hod. do 16.30 hod. Po predchádzajúcej dohode je možné notársky úkon vykonať aj v inom čase v ľubovoľný deň.

Pre uľahčenie lokalizácie našej Kancelárie vám odporúčame využiť mapku, ktorú sme umiestnili v záložke „kontakt“. Pre ľahšiu orientáciu vás informujeme, že Kancelária sa nachádza vo štvrti Kraków-Podgórze (ktorá sa za Rakúsko-Uhorska nazývala Josefstadt), budova kancelárie sa nachádza na ľavej strane smerom od mosta cez Vislu, je to druhá budova od banky BPH, oproti zastávkam električiek pri námestí Plac Bohaterów Getta, Kraków, ulica Lwowska 2a/38.

Notárska kancelária
ul. Lwowska 2a/38
30-548 Kraków
tel. (+48) 12 34 55 623,
tel./fax (+48) 12 65 60 177
e-mail: kancelaria@notariusznapodgorzu.pl

Č. účtu: 72 2490 0005 0000 4500 8038 5310
Daňové identifikačné číslo NIP: 675-104-92-05

SLUŽBY

Notár vykonáva nižšie uvedené úkony:

 • spisuje notárske zápisnice
 • spisuje notárske zápisnice v konaní o dedičstve
 • vyhotovuje osvedčenia
 • doručuje vyhlásenia
 • spisuje zápisnice
 • vykonáva úkony potrebné na protestáciu zmeniek a šekov
 • prijíma do úschovy dokumenty, peniaze a cenné papiere
 • vyhotovuje výpisy, odpisy a skrátené výpisy dokumentov
 • vyhotovuje na žiadosť strán návrhy zápisníc, vyhlásení a iných dokumentov
 • vykonáva iné úkony na základe osobitných predpisov

Príklady notárskych úkonov:

 • úkony spojené s realitným trhom: kúpno-predajné zmluvy, zmluvy o darovaní, o zámene, o dožití, o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o dedičskom podiele, o určení vlastníckeho práva k časti bytu, o hypotéke, o zriadení vecného bremena, o užívaní, o budúcej zmluve;
 • úkony spojené s realitným trhom: kúpno-predajné zmluvy, zmluvy o darovaní, o zámene, o dožití, o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o dedičskom podiele, o určení vlastníckeho práva k časti bytu, o hypotéke, o zriadení vecného bremena, o užívaní, o budúcej zmluve;
 • právo o spoločnostiach: spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny, zápisnice zo zhromaždení, podpisové vzory;
 • dedičské právo: závety, vyhlásenia o prijatí alebo o odmietnutí dedičstva, zmluvy o dedičskom podiele, vyhlásenia o vzdaní sa dedičstva, o scudzení dedičstva, otvorenie a vyhlásenie závetu, osvedčenie o dedičstve;
 • majetkové manželské vzťahy: manželské zmluvy o majetkových pomeroch, zmluvy o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
 • zápisnice zo zhromaždení: občianskych združení, spolkov, družstiev, spoločností a iných právnických osôb, spoločenstiev vlastníkov bytov;
 • plné moci na úkony v Poľsku a v zahraničí;
 • návrhy plných mocí a to aj tých, ktoré majú byť udelené v zahraničí;
 • osvedčenia o pravosti podpisov, overovanie zhody odpisov, výpisov alebo kópií s predloženým dokumentom, osvedčenia o dátume predloženia dokumentu (stanovenie dátumu), potvrdenia o žití alebo o mieste bydliska.