Notariusz Kraków

Wir sprechen Deutsch Parliamo italiano We speak English On parle français

Wielka Brytania Ukraina Słowacja Rosja Rumunia Portugalia Litwa Włochy Węgry Chorwacja Francja Hiszpania Niemcy Czechy Bułgaria

НОТАРИАЛНА КАНТОРА - Краков

Нотариална кантора Анна Гонсеница хаб. д-р Павел Чубик Партньорско дружество - предлага професионални нотариални услуги в съответствие с приложимото законодателство и професионалната етика.

Фирмата е специализирана в международни юридически услуги. Изготвяме и оформяме в изискуема форма подходящи режими на съпружеска имуществена собственост, професионално прехвърляне на собственост на недвижими имоти в Полша и изготвяне на завещания с чуждестранен елемент.

Бихме искали да обърнем внимание на нашите клиенти от България, че повечето правните взаимоотношения в гражданското право се уреждат от разпоредбите на Договора за правна взаимопомощ между Полша и България. Договорът ясно определя приложимото право за брачните имуществени и наследствени отношения (невъзможен е изборът на правна уредба, различна от разпоредбите на Договора).

Договорът също така еднозначно определя приложимото право за формата на правните действия в полско-българските отношения. Формата на пълномощно за сделки с недвижими имоти трябва да отговаря на изискванията на законодателството на държавата, където се намира недвижимия имот. Това означава, че пълномощното за прехвърляне на собственост на недвижим имот в Полша, подписано пред нотариус в България, трябва да отговаря на особените формално-правни изисквания на полски нотариален акт. За тази цел българският нотариус, съставящ пълномощно, в съответствие с българското законодателство, трябва да идентифицира волеизявителя не само чрез основните лични данни (имена, фамилия, адрес, номер на лична карта или паспорт), а също така и с имената на двамата родители (името на бащата не е достатъчно - името на майката също трябва да бъде указано). Освен това, императивно условие е включването в нотариалния акт на следната декларация: "актът беше прочетен на страните, одобрен и подписан от тях". Без тези елементи, в Полша пълномощното е формално неефективно. Не е необходима консулска легализация или заверка Апостил за документи съставени в България.

Нотариусът ще Ви предостави изчерпателна информация относно необходимите документи за извършване на дейността (изготвяне на нотариален акт), за размера на нотариалните такси и необходимите данъци и други такси, които нотариусът е задължен да събере. За тази цел е препоръчително да се свържете с нас по удобен за Вас начин: чрез електронна поща (например чрез формата за контакт "zadaj pytanie"), по телефона или лично.

Работно време на Нотариалната кантора: в понеделник от 10:00 часа до 18:00 часа и от вторник до петък от 8:30 до 16:30 часа. След предварителна уговорка, предлагаме извършване на нотариални услуги в извън работно време.

За улеснение локализирането на нашата Кантора, Ви предлагаме да използвате картата в "Kontakty". За Ваше удобство Ви информираме, че фирмата се намира в района на Краков-Подгоже (Kraków-Podgórze) (австр. Josefstadt), кантората се намира от лявата страна на улицата като се върви от моста на Висла, втората сграда - след банка BPH, срещу трамвайната спирка на Площад Бохатеров Гета (Plac Bohaterów Getta). Краков, ул. Лвововска 2а / 38 (Kraków, ulica Lwowska 2a/38).

Нотариална кантора
ул. Лвовска 2а/38
30-548 Краков

(Kancelaria Notarialna
ul. Lwowska 2a/38
30-548 Kraków)

телефон 12 / 34 55 623, тел. / факс 12/65 60 177

УСЛУГИ

Нотариусът извършва следните услуги:

 • съставя нотариални актове
 • изготвя актове за приемане на наследство
 • изготвя нотариални заверки
 • връчва нотариални покани
 • съставя протоколи
 • изготвя протести на менителници и чекове
 • приема за съхранение документи, пари и ценни книжа
 • подготвя вписвания, копия и извлечения от документи
 • по искане на страните, съставя проекти на всякакви нотариални актове и други документи,
 • извършва други дейности, произтичащи от отделни разпоредби

Примерни нотариални действия:

 • сделки с недвижими имоти: договори за покупко-продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу задължение за гледане и издръжка, подялба, подялба на наследство, промяна на собственост, ипотеки, сервитути, аренди, предварителни договори.
 • кооперативното право: договор за покупко-продажба, дарение, замяна, подялба на наследство, преобразуване на кооперативна в самостоятелна собственост на имот, ипотеки, послужване, сделки с "очакване на притежание" на самостоятелна собственост, предварителни договори.
 • дружественото право: дружествени и учредителни договори, протоколи от общи събрания, образци на на подписите.
 • наследствено право: завещания, декларация за приемане или отказ от наследство, договори за подялба на наследство, договор за отказ от наследство, договор за продажба на наследство, отваряне и обявяването на наследство, декларация за приемане на наследство.
 • съпружески имуществени отношения: имуществени брачни договори, договори за разделяне на общата имуществена собственост на съпрузите. протоколи от общи събрания на: обществени организации, сдружения, кооперации, дружества и други юридически лица, етажната собственост
 • пълномощно за използване в Полша или извън границите на Полша
 • проекти на пълномощни - включително такива, които следва да бъдат заверени в чужбина
 • заверка на собственоръчен подпис, вярност на копие, препис или извлечение с оригиналния документ, датата на представяне на документ ( удостоверяване на датата), потвърждение за живот или местоживеене.